Resevillkor för dig som reser med oss på
Taxi Kiruna AB

För Dig som reser med Taxi Kiruna AB (nedan TAXI KIRUNA) gäller följande villkor. Finns även som PDF-fil här (140kb)

1. TAXI KIRUNAS ERSÄTTNINGSANSVAR MM

Om Du drabbas av en skada i följd av fel eller försummelse från TAXI KIRUNA, beställningscentral som TAXI KIRUNA anlitat eller från en taxichaufför ansluten till TAXI KIRUNA kan Du ha rätt till ersättning från TAXI KIRUNA. Vi tillämpar – med de undantag och preciseringar som följer av dessa allmänna villkor – allmänna skadeståndsrättsliga regler.

2. NÄRMARE OM PERSON- OCH SAKSKADA

För personskada och skada på befordrad egendom gäller de regler som följer av trafikskadelagen (1975:1410).Om du skulle drabbas av en person- eller sakskada under Din taxiresa, skall Du i första hand begära ersättning från det transporterande taxifordonets trafikförsäkrings-bolag. TAXI KIRUNA ger endast ut ersättning i den mån fordonets trafikförsäkringsbolag avböjt att utge ersättning och då endast i enlighet med vad som följer av allmänna skadeståndsrättsliga regler samt med de begränsningar som följer av dessa allmänna villkor.

3. NÄRMARE OM REN FÖRMÖGENHETSSKADA

Om du drabbas av ren förmögenhetsskada – dvs en skada som vare sig har samband med en person- eller sakskada – i följd av fel eller försummelse från TAXI KIRUNA, den beställningscentral som TAXI KIRUNA anlitat eller från en taxichaufför kan Du ha rätt till ersättning från TAXI KIRUNA. Vi tillämpar därvid allmänna skadestånds-rättsliga regler med de begränsningar som följer av dessa allmänna villkor. TAXI KIRUNAS ansvar för ren förmögen-hetsskada är dock – oavsett omständigheterna – alltid begränsat till högst 10% av det vid tidpunkten för transporten gällande basbeloppet enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring, per taxikund och resa. Vidare är TAXI KIRUNAS ansvar begränsat till att endast omfatta direkt åsamkad ren förmögenhetsskada. TAXI KIRUNA utger alltså inte någon ersättning för de eventuella indirekta skador Du har drabbats av.

4. FÖRSENING

Om den transport Du beställt inte kommer fram på avsedd tid, åligger det Dig att genast kontakta TAXI KIRUNA eller det ställe där Du köpt Din taxiresa. Om du inte gör det, är Din rätt till ersättning för skada i följd av förseningen förlorad.

5. SKYLDIGHET ATT BEGRÄNSA SKADAN

Om Du drabbas av en skada, är Du skyldig att göra vad som är skäligt för att begränsa den. TAXI KIRUNA utger inte ersättning för den del av skadan som Du skäligen borde ha kunnat undvika.

6. REKLAMATION

Om du drabbas av en skada, oavsett vilken slags skada det är, skall Du alltid skriftligen anmäla denna vid TAXI KIRUNA senast 30 dagar efter det att transporten ägde rum (eller 30 dagar från det datum då transporten, vid utebliven transport, skulle ha ägt rum). Om Du inte anmäler skadefallet hos TAXI KIRUNA inom denna tid, är Din rätt till ersättning förlorad. Detta gäller dock inte Din rätt till ersättning för person- eller sakskada från det transporterade taxifordonets trafikförsäkring enligt p 2.2 ovan.

7. FORCE MAJEURE

Oavsett vad som ovan sagts, är TAXI KIRUNA befriat från ersättningsskyldighet för skada i följd av utebliven transport eller felaktigt utförd transport om detta har sin grund i omständighet av det slag som anges nedan (»Befriande omständighet«) och omständigheten förhindrar, eller avsevärt försvårar, fullgörandet av transporten i rätt tid. Såsom Befriande Omständighet skall anses bland annat myndighetsåtgärd eller underlåtenhet, nytillkommen eller ändrad lagstiftning, omfattande personalavgångar, konflikt på arbetsmarknaden, blockad, brand, översvämning, svåra väderförhållanden, svåra trafikförhållanden, fel i data-överföring, förlust eller förstörelse av data eller egendom av väsentlig betydelse eller olyckshändelse av större omfattning.