Taxi Kiruna AB arbetar för att trafiksäkerheten i verksamheten ska höjas.
Vi ska inte bara vara goda föredömen i trafiken, utan genom vårt trafiksäkerhetsarbete vill vi ta vårt bestämda ansvar för att samhällets trafiksäkerhetsmål ska nås.
Vårt trafiksäkerhetsarbete gagnar inte bara samhället i stort utan är till fördel för alla dem som uppehåller sig på eller i närheten av vägnätet.

Vårt trafiksäkerhetsarbete består bland annat i att:

  • Samtliga medarbetare åtar sig att följa tillämpliga trafikregler som vår verksamhet berörs av.
  • Alla medarbetare utbildar och informerar sig när det gäller de trafiksäkerhetsfrågor som är centrala för taxinäringen, så att alla berörda engageras för att agera trafiksäkert i sitt arbete.

Vi ägnar särskild uppmärksamhet åt förbättringar inom områdena

  • hastighetsanpassning
  • bilbältesanvändning
  • alkohol- och drogfrihet i trafiken.

Denna policy är antagen av företagsledningen och kommuniceras till alla anställda.
Den hålls även tillgänglig för allmänheten.